INFO

Pomiędzy 27 sierpnia a 4 września 2016 zapraszamy do Sopotu na kolejną, jubileuszową odsłonę festiwalu artystycznego - ARTLOOP, który otwiera miasto na sztukę i sztukę na miasto, scalając/loopując wybrane przestrzenie w centrum Sopotu licznymi działaniami/akcjami z zakresu sztuk wizualnych w powiązaniu z innymi sztukami. Po raz kolejny w Sopocie powstaje festiwal całkowicie skupiony na sztuce współczesnej, prezentowanej głównie w przestrzeni miasta – subiektywnie i sugestywnie przekształcanej przez artystów.

ARTLOOP otwiera się na dynamiczną interakcję z widzem, wychodząc poza formułę stricte instytucjonalnych pokazów i prezentacji, anektuje przestrzeń miejską i poddaje ją artystycznym transformacjom. Festiwal na różne sposoby oswaja odbiorców ze sztuką współczesną, korzystając z narzędzi makro [m.in. wystawa i obiekty w przestrzeni publicznej] oraz mikro [m.in. projekty specjalne, efemeryczne akcje miejskie, instalacje].

ARTLOOP to artystyczne laboratorium, które łączy młodą sztukę ze sztuką uznaną, łączy przestrzenie, idee i koncepcje, łączy ludzi, otwierając ich na nowe aktywności, konteksty, emocje.

Hasło tegorocznej edycji to KUMULACJA.

Koncepcję programową festiwalu opracował międzymiastowy [Sopot-Warszawa-Kraków] Kolektyw Kuratorski w składzie: Lena Dula, Małgorzata Gołębiewska, Emilia Orzechowska, Ewa Szabłowska, Stach Szabłowski.

Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia po raz pierwszy, ekperymentalnie rezygnujemy z podziału programu na dotychczasowe sekcje festiwalowe. Wiodącym wydarzeniem edycji jest wystawa, wokół której Kolektyw Kuratorski buduje dodatkowe działania z zakresu innych sztuk, wprowadzjąc pokazy filmowe, spotkania warsztatowe czy działania dźwiękowo-muzyczne.

__________________________________________________________________________________________________________
 

Visit us in Sopot between August 27 and September 4, 2016, for our next jubilee edition of the artistic festival, ARTLOOP, which opens up the city to art and art to the city by merging / looping the selected spaces in the downtown area of Sopot with a variety of visual arts activities together with other types of art.  Once again, a festival is being made in Sopot which is entirely focused on the contemporary art presented mainly within the city space, subjectively and suggestively transformed by artists.

ARTLOOP opens up to the dynamic interaction with the spectators by going beyond the formula of the strictly understood institutional demonstrations and presentations, annexing the city space and subjectING it to the artistic transformations.  The festival familiarizes the recipients with the contemporary arts in a variety of ways using the macro tools (inter alia exhibitions and sites within the city space) and the micro tools (inter alia special projects, ephemeral city events, installations).

ARTLOOP is the artistic laboratory which merges the young art with the recognized art, spaces, ideas and concepts as well as people by exposing them to new activities, contexts, and emotions.

The leading theme of this year’s edition is CUMULATION.

The concept of the festival program has been developed by the intercity [Sopot – Warsaw – Cracow] curatorial collective composed of: Lena Dula, Małgorzata Gołębiewska, Emilia Orzechowska, Ewa Szabłowska, Stach Szabłowski.

For the first time, experimentally, we will abandon dividing the program into the usual festival sections during this year’s event.  The leading event of this edition will be the exhibition around which the curatorial collective is creating additional activities of other types of art, introducing film screenings, workshops or sound and music activities.